VEDTEKTER FOR MOTORHISTORISK KLUBB RINGERIKE OG OMEGN

 

Klubbvedtekter anno 1981 er endret på  årsmøte  06.12.2016


Enhetsregister nr  994741209

 

 


§ 1 Navn
Klubbens navn er MOTORHISTORISK KLUBB RINGERIKE OG OMEGN, forkortet MKRO 

 

§ 2 Formål
MKRO’s formål er å ivareta og skape et sosialt miljø rundt alle typer tekniske innretninger med motorhistorisk verdi og bidra til å bevare disse for ettertiden. MKRO er en uavhengig organisasjon og klubbens geografiske områder er Ringerike og Omegn.

MKRO er tilsluttet Landsforeningen for Motorhistoriske Kjøretøyklubber. (LMK). 
 

§ 3 Medlemskap
Alle som har interesse for innretninger med motorhistorisk verdi kan bli medlem

Medlemmer kan ekskluderes dersom de bringer MKRO  eller MKRO’s medlemmer i vanry, ekskluderes kan også de som utnytter MKRO’s navn eller misbruker sin posisjon. 

§ 4 Årsmøte
MKRO skal ha årsmøte for foregående år innen utgangen av januar hvert år. Styret kaller inn til årsmøtet innen to uker før årsmøtet finner sted. Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende minimum 1 uke før årsmøtet. Saker som ikke er innmeldt innen denne frist kan avvises av styret eller årsmøtet. Alle saker, unntatt forslag om vedtektsendringer, behandles med flertallsvalg. Stemmerett har kun de medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år. Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte, det samme skal gjøres hvis 2/3 av MKRO’s medlemmer krever det. 
 

§ 5 Styre
A) Klubbens styre velges av årsmøtet, og består av 5 medlemmer: Leder, nestleder, sekretær,  kasserer og leder av arrangementskomiteen. Leder og de øvrige nevnte velges for to år av gangen. Dette innebærer at kun inntil to fra styret byttes ut hvert år.


B) Revisor velges av årsmøtet for ett år.

Redaktøren har møte og uttalerett 


C) Leder er klubbens representant til styret i Norsk samferdselshistorisk senter. Nestleder er vararepresentant.

 

§ 6 Vedtekter
Endringer av vedtekter kan kun gjøres av årsmøtet i MKRO, og det må være 2/3 flertall blant de frammøtte for endringen. 
 

§ 7 Klubbens eiendeler

Klubbens eiendeler og kjøretøy vedlikeholdes i henhold til klubbens økonomi

 

§ 8 Kontingent
Årsmøtet fastsetter neste års kontingent.

 

§ 9 Signatur

Leder og to styremedlemmer har signatur

 

§ 10 Prokura

Prokura tildeles leder

 

11 Nedlegging av MKRO.

Nedlegging kan kun bestemmes av ekstraordinært årsmøte.

Ved nedlegging av klubben skal aktiva overdraes til likeverdige klubber i distriktet, alternativt skal midlene tilfalle veldedige formål avhengig av hva årsmøtet beslutter.

 

§ 12 Ikrafttreden

01.01.2017

 

 

 

Stig Atle Pettersen            Jarle Ellingsen                     Linda  Lilleenget

 

Leder                                     Kasserer                                Sekretær